VEDTEKTER

Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC)

§ 1 Navn

Foreningens navn er: Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC), forkortet til: AMC-foreningen.

Engelsk navn: The Norwegian association for Arthrogryphosis Multiplex Congenita (AMC)

§ 2 Formål

AMC-foreningen skal være en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som har Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC), og for alle med tilknytning til AMC.

Landsforeningens formål er å:

• arbeide for likestilling og deltakelse for personer med AMC

• fremme interessen for forskning

• spre kunnskap og endre holdninger om hva AMC er

• styrke vår identitet

• tilrettelegge for samarbeide med tilsvarende foreninger i andre land

§ 3 Organisasjon

Landsforeningen har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF).

AMC-foreningen kan danne eget lokallag i de fylker der det er naturlig. I fylker som ikke har godt nok medlemsgrunnlag kan foreningen etter forhandlinger med NHF region danne egne ressursgrupper innenfor NHF regionens ordinære lokallag. Gruppene skal godkjennes av hovedstyret.

§ 4 Medlemskap

Landsforeningens medlemmer står som individuelle medlemmer av NHF.

Medlemmer som handler i strid med foreningens formål og vedtekter kan utelukkes som medlem av AMC-foreningen. Det aktuelle medlemmet forblir individuelt medlem i NHF inntil utelukkelse også er foretatt av NHF regionstyre eller sentralstyret.

§ 5 Kollektivt medlemskap fra søsterorganisasjoner

Internasjonale søsterorganisasjoner kan tegne kollektivt medlemskap i AMC.

Medlemskapet innebærer ingen demokratiske/organisatoriske rettigheter.

Kontingenten for medlemskapet fastsettes av AMC hovedstyre og går uavkortet direkte til AMC hovedstyre.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og årsmøteperioden er ett år. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av juni måned de år det ikke er NHF landsmøte

Årsmøtet er gyldig når det består av hovedstyre og minst 4 medlemmer utenom hovedstyret.

Årsmøtet velger hovedstyre som skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styret skal ha 3-7 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer. Alle styremedlemmer og første vara velges for 2 år, og styreleder og kasserer velges ulike år.

Årsmøtet velger valgkomité som skal ha 2-5 medlemmer. Årsmøtet velger valgkomiteens leder.

Årsmøtet avgjør selv hvor mange medlemmer styret skal ha, innenfor rammene nevnt over.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel etter vedtak i AMC-foreningens hovedstyre eller når halvparten av medlemmene krever dette.

Ved ekstra ordinært årsmøte behandles kun de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen.

§ 8 Hovedstyre

Flertallet av hovedstyrets medlemmer skal være personer som selv har AMC-diagnosen eller pårørende til barn/unge med diagnosen AMC.

Hovedstyret avholder møter så ofte som leder finner behov for det eller når minst halvparten av hovedstyres medlemmer krever det.

Hovedstyret kan opprette de arbeidsgrupper og utvalg som anses som hensiktsmessig for hovedstyrets arbeid.

§ 9 Fagråd

AMC-foreningens hovedstyre kan knytte til seg et fagråd som er sammensatt av fagpersoner innenfor de områder som angår diagnosegruppen. Hovedstyret fastsetter fagrådets mandat og virksomhetsområde.

§ 10 Vedtekter

AMC-foreningens vedtekter er i tråd med NHFs lover og forskrifter.

Endringer i vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet og trer først i kraft når de er godkjent av NHF sentralstyre.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) krever forutgående samtykke fra overordnede organer og kan bare skje etter vedtak i foreningens årsmøte. Saken skal være uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. Avstemningen skal være skriftlig og vedtaket skal ha 2/3 flertall.

Vedtatt på årsmøte - Oslo, 28. april 2018.

- tidligere endringer: 1993, 2015 og 2017